Haber

Kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM’de (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsilat daireleri tarafından takip edilen alacaklardan, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olup da 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve asıl ve ikincil toplamı 2 bin TL ve altında olanlar tüm tahsilat dairelerinden itibaren feragat edilecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Kamu Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre, düzenlemeden yararlanmak isteyenler ilgili idareye başvuracak. 30 Nisan 2023’e kadar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB’lara bağlı tahsilat dairelerine 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ödenecek bedellerin ilk taksiti ve ödeyebilme şartı diğer taksitler bu tarihten sonra en fazla 48 eşit taksitte ödenir. aranacak

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz; Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının ikincil alacaklar yerine tahsilinden vazgeçilecek. Bu durumda idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacak; Yeniden yapılandırma sonucunda ödenecek alacak sadece yan alacaklardan oluşuyorsa, ikincil alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı üzerinden hesaplanacak fiyattan yüzde 50 indirim yapılacak.

Bu Yönetmeliğe göre yapılandırılan borçlar, ilgili konulardaki azami vadeleri geçmemek kaydıyla 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitle ödenebilir. Borçlular, başvuru sırasında ödeme seçeneklerinden birini seçecektir.

Kredi kartı ile de ödeme yapılabilir

Yönetmelik kapsamındaki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK’ya bağlı tahsilat dairelerinin alacakları da kredi kartı ile ödenebilecek.

Birinci ve ikinci taksitin ödeme süresi içinde yapılması şartıyla, kalan taksitlerin bir takvim yılı içinde en fazla üç taksitte ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenleyici kararlara aykırılık teşkil etmez.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili hususlara göre belirlenen fiyat 12 eşit taksit için 1,09; 18 eşit taksit için 1.135; 24 eşit taksit için 1.18; 36 eşit taksit için 1,27; 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılarak bulunan bedel taksit sayısına bölünerek aylık dönemlerde ödenecek taksit bedeli hesaplanır.

Yeniden yapılandırma kapsamındaki alacaklar için zamanaşımı işlemeyecektir.

Davaya konu olan tarhiyat, idari para cezası ve cezalara karşı yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ödeme yapılması halinde bu ödenen bedeller; İlk derece mahkemesinde derdest davalardan yararlanmak için yapılan başvurular ve ilk derece mahkemesinin kesinleşmemiş alacaklara ilişkin kararlardan yararlanmak için daha önce vermiş olduğu kararlar üzerine nakden veya mahsuben iade edilebilir. dava aşamasında olanlar.

Cumhurbaşkanı, öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

gençlik ve SporBakanlık, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız SporTürkiye’de spor alanında faaliyet gösteren ve federasyonlarına kayıtlı spor kulüpleri ile yönetmelik kapsamındaki belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişilerine ayda en fazla 120 eşit taksitle ödeme yapılabilir.

Vazgeçilecek alacaklar

Yönetmelik ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsilat büroları tarafından takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan alacakların tahsili 1 Ocak 2023 prestiji ile ödenmemiş olup, birincil ve ikincil toplamı 2 bin TL ve altında ise tüm tahsilat dairelerinin prestiji ile feragat edilecektir.

Bu kapsamda iptal işlemlerinde kamu borçlusu adına doğan borçlar esas alınacak, borçlunun müteselsil sorumluluk veya tali sorumluluk kapsamında ödemesi gereken tutarlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıca 2 bin liralık tutarın tespitinde, 1 Ocak 2023 tarihinde vergi dairesi kayıtlarında bulunan bedel üzerinden iptal işlemleri yapılacak.

Bu tutarın tespitinde tahsilat dairesi kayıtları 1 Ocak 2023 tarihli prestij esas alınacaktır. Müsadere edilen alacaklara ilişkin açılan davalar, alacaklı tahsil dairesinin alacaklı tahsil dairesine alacağın bildirilmesi üzerine mahkemece feshedilecektir. iptal edildi Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ödenen tutarlar iade edilmez.

Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte ilgilisine tebliğ edilmeyen idari para cezaları, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında verilmesine rağmen tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsili feragat edilecek ve toplananlar iade edilmeyecektir.

SGK’ya ödenmesi gereken prim alacakları, SGK’nın iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle işverene rücû ettiği alacakları ve emekli maaşlarının muaccel ödenmesinden doğan alacakları karşılığında sattıkları ürün bedelleri düşülerek yeniden yapılandırılabilir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamı dışında kalan işyerlerine ait ve ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya daha önce olan ancak ödenmemiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik takviye primleri ve idari para cezaları toplamı Fiyatı ne olursa olsun 500 TL. Bu alacaklara ilişkin ikincil alacaklardan bedeli 10 bin lirayı geçmeyenlerin tahsilinden vazgeçilecek.

Genç Girişimciler avantajı istisnasında güncelleme

Araç muayenelerini zamanında yaptıramayanlar, muayenenin yapıldığı her ay ve kesri için yüzde 5 fazla yerine Yİ-ÜFE oranları kullanılarak bulunan ücreti ve yönetmeliğin yayımından itibaren aylık yüzde 0,75’i ödeyecek. bu denetimlerin 30 Eylül 2023 tarihine kadar yapılacağı esas alınarak ertelenmiştir.

Orman, Hazinenin özel mülkü sayılan yerler veya devletin karar ve tasarrufundaki taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullanma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan harçlar, Yönetmeliğin yayım tarihi itibari ile ödemesi yapılmayan, vadesi 31 Aralık 2022 itibari ile gelmesine rağmen ayrıca yapılandırılabilir.

İl özel idareleri, YİKOB’lar, belediyeler ve iştirakleri ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara bağlı şirketlere ait olan ve 31 Aralık 2022 itibari ile sahip olunan taşınmazların satış, irtifak hakkı ve kiraya verilmesi işlemleri, bu Yönetmeliğin yayım tarihi prestiji ile vadesi ödenmemiş olmasına rağmen. Kullanım bedeli ve gelir payı alacaklarına yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri tarafından takip edilen ve Yönetmeliğin yayım tarihinin prestiji ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmemiş olan ve bedeli her bir alacağın türü, süresi ve asılları dikkate alınarak 250 TL’yi geçemez. Bu asıllardan bağımsız olarak, ikincil alacakların tahsili, bedeli 500 TL’yi geçmeyen asıl ödenmiş ikincil alacaklardan vazgeçilir.

Teklif kapsamındaki diğer yeniden yapılandırma borçları aşağıdaki gibidir:

TOBB ve Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında, üyelerin oda ve borsalara üyelik aidatları, navlun hasılatından ve borsa kayıt bedelinden elde edilecek oda payları ile aidat borçları oda ve borsaların TOBB’a; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, meslek mensuplarının üyesi oldukları odaların alacakları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik hisse borçları ; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kararlarına göre, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların üyesi oldukları birlik ve federasyonlara olan katılım payları, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile esnaf ve sanatkarların mesleki eğitimlerini geliştirme ve destekleme fonu borçlarına; Avukatlık Kanunu kararlarına göre, avukat ve stajyer avukatların ilgili barolara olan baro ücretleri ve Türkiye Barolar Birliği’ne olan staj kredisi borçları; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kararlarına göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları; Türk Tabipleri Birliği Kanunu kararlarına göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları ve birlik hissesinin odalar Merkez Yönetim Kuruluna olan borçları; Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu kararlarına göre, meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları ve odaların Türk Diş Hekimleri Birliği’ne olan birlik hisse borçları; Veteriner Hekimlik Mesleğinin Yürütülmesine Dair Kanun hükümlerine göre Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Odalarının Teşkilatlanma Şekli ve Yapılacak İşler, meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan borçları Odaların Türk Veteriner Hekimler Birliği’ne olan borçları birlik tarafından paylaşılmaktadır.

Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasının tutarı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutar olarak belirlenecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, yürürlük tarihi itibari ile geri ödemeye başlanan veya takibe alınmak üzere vergi dairesine ibraz edilen tahsilat ve katkı kredilerinden; vadesi gelmiş ancak ödenmemiş olan tahsilat ve katkı payları, 9 Kasım 2022 ortasındaki Yİ-ÜFE fiyatıdır. alacağın katsayı tutarı hesaplanmayacaktır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmez.

(sürecek)

haber-arsuz.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort